Tento reklamační řád, platný od 1. 5. 2014 a rušící platnost předchozích reklamačních řádů, je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.lvsedacinabytek.cz.

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a společností L.V. obchodní s.r.o., IČ: 29190975, se sídlem Brno, Kopečná 940/14, PSČ 602 00 (dále jen prodávající). Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ze dne 1. 5. 2014 ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným Reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje společnost L.V. obchodní s.r.o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo…).

II. Délka záruky

Záruční doba je platná ode dne převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců* pro koncového uživatele. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka).

Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené lhůty.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. §2165-2174 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.) – tzv.: Bazar.

III. Záruční podmínky

I. Kupující je povinen bezprostředně při dodání spolu s dopravcem zkontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost zásilky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou (zásilka je např. neúplná nebo poškozená). Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné popsat poškození v předávacím protokolu přepravce.

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@lvsedacinabytek.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Místem pro uplatnění reklamace je

L.V. obchodní s.r.o., Kopečná 940/14, 602 00  Brno

IV. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík by měl být označen viditelně „REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

V. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

VI. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

VII. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými sériovými čísly. Sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,

b) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

c) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

d) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

e) upravováním zboží zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.),

f) přírodními živly nebo vyšší mocí.

VIII. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

IV. Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

I. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30ti dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím.

II. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, nebo na adrese, kterou uvedl již při nákupu.)

III. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z technických důvodů stane, že SMS nebo e-mail neobdrží kupující v zákonné měsíční lhůtě, má kupující možnost se automaticky dostavit na reklamační oddělení, kde mu bude vyřízená reklamace vydána proti předloženému originálu příjemky reklamace.

Za společnost L.V. obchodní s.r.o., Luděk Kučera, jednatel

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.89/2012 Sb. §2165-2174